Nilai S1 Smst 7

34
DAFTAR NILAI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
PRODI S1 KEPERAWATAN
SEMESTER VII
TA 2010 / 2011
No NIM Nama Mata Kuliah
Keluarga Komunitas Kritis HIV
1 092070002 Ady Irawan AM BC B BC B
2 092070003 AFIDLUL UMAM BC B BC B
3 092070004 AGIOS SIREGAR SIAGIAN D AB D B
4 092070005 Ahmad Ikhlasul Amal A A AB AB
5 092070006 Ahmad Yogi Sugianto B B BC AB
6 092070007 Akhira Fajriani AB B BC B
7 092070009 AKHLIS SAIDAN BC BC BC BC
8 092070010 Akhsan Khudlori B B BC AB
9 092070011 Amin Rahmawati D BC CD D
10 092070014 Ani Sustiyorini AB B AB AB
11 092070015 Anindyah Nur’aini Rahman B BC BC BC
12 092070016 Anim Khoniah A AB AB AB
13 092070017 Anna Rofiana AB A B A
14 092070018 Aprilia Maharani B BC BC CD
15 092070020 Atik Alawiyah B C BC BC
16 092070021 Atin Kholisah AB B B AB
17 092070022 Ayu Setianingsih B B BC AB
18 092070023 Bastiant Sugianto B B AB B
19 092070024 Cholifatul Indah Kartika A B AB AB
20 092070026 DEDEMARTIANUS P B B B B
21 092070027 Dian Astuti B AB BC AB
22 092070029 Doni Setiawan BC B AB AB
23 092070030 Dwi Handayani A B AB A
24 092070031 Eggy Resti Yuliana AB B AB AB
25 092070032 Eka Aguk Kurniawan A AB B AB
26 092070033 Eka Angga Prabowo A AB B A
27 092070034 Elli Ermawati B B BC B
28 092070035 Eni Setyowati AB BC B AB
29 092070036 Eny Isnawati AB B B AB
30 092070037 Enzah Nur Ain B BC B AB
31 092070038 Erna Yuliyanti B B B AB
32 092070040 Evi Maula Shofa BC B AB AB
33 092070041 Fitri Ulya AB AB B AB
092070043 Fuat Afandi BC BC B C
35 092070044 Helmi Farida B B B B
36 092070045 Hesti Kusumawati AB B AB AB
37 092070047 Imroatul Khasanah B BC C B
38 092070048 Ipah Hariyati BC BC BC B
39 092070050 Jaka Priyanto BC BC BC BC
40 092070051 Jamilah B BC BC B
41 092070052 Junaedi C BC BC B
42 092070053 Kariwanganingsih B B BC AB
43 092070054 Khairunnisa Cahyaning T B B B AB
44 092070055 KHARISMA AULIA FAHMY B BC B C
45 092070056 KHOIRUL FAIZIN BC BC B BC
46 092070057 Kholidah Hanum C B B AB
47 092070058 KRISTIANA NOVIA D CD AB B B
48 092070060 Lidia Rizki B BC B B
49 092070061 Lilik Agustin AB BC B AB
50 092070062 Lilis Hidayatin Na’imah B B B BC
51 092070064 Lina Purwansyah C BC C BC
52 092070065 Linggar Rizqi AB B B B
No NIM Nama Mata Kuliah
Keluarga Komunitas Kritis HIV
53 092070066 Lulus Puji Rahayu B BC B B
54 092070067 M. Riqbal Amrillah A AB B AB
55 092070068 Mad Amin AB AB B B
56 092070069 Mimin Puji Astuti AB AB BC AB
57 092070070 Mochlas AB A B AB
58 092070071 Moh. Fuad Almubarok AB A AB AB
59 092070072 Moh Tri Hendri B B B B
60 092070073 MUHAMMAD SULISTIYONO C C B BC
61 092070074 Muti’atin Mustafidah B AB B AB
62 092070075 Mutoharoh BC B BC B
63 092070076 Narismi BC B BC B
64 092070077 Neneng Aimasoda B B BC B
65 092070078 NOR FUAD BC AB BC B
66 092070079 Nur Azizah B B BC B
67 092070080 Nurmalitasari AB AB BC B
68 092070081 Nursamsiyah B BC E BC
69 092070082 Nurul Afidah AB BC B B
70 092070083 Nurul Ali Anwar AB AB B A
71 092070084 NURUL HADIATI AB B B AB
72 092070085 NURUL ISTIQLALIA IMRON B C C B
73 092070086 Nurwinda B C BC BC
74 092070087 Octaviani Lianingrum B B B B
75 092070088 Oktavia Yudhi Prastiwi CD CD C C
76 092070089 Perdana Setia Putra BC BC BC B
77 092070091 Putri Mega Ayu E C BC CD
78 092070092 Rahayu Lestari AB BC B B
79 092070093 Rachmawati Ahadah B BC B B
80 092070094 Ratna Fithria Ningsih B BC BC B
81 092070095 Retno Issroviatiningrum AB B B AB
82 092070099 Said Syaiforrozzi B B BC AB
83 092070100 Sekar Normalaningsih B B BC B
84 092070101 Senny Fina Fitraningtyas A B B AB
85 092070103 Sigit Tri Kurniawan B BC B B
86 092070104 Sita Pahlina AB BC BC B
87 092070105 Siti Nur Adawiyah BC C BC B
88 092070106 Sri Retno Kusumastuti AB B B AB
89 092070107 Supriyanto Ahmad Suyudi E BC D C
90 092070108 Syaiful Amri B BC B B
91 092070109 Titik Rahayu BC B BC AB
92 092070111 Umi Indah Listyorini AB B BC BC
93 092070112 Ummi Zulfa BC BC BC BC
94 092070113 Verawati Astuti AB B B AB
95 092070114 Veronica Agustanti AB B B B
96 092070115 Wahyu Endah Nurhayati CD B B AB
97 092070116 Wahyuni Utami D BC BC AB
98 092070117 Wiwien Anggraeni D BC B B
99 092070118 Yogie Yohannes B BC AB BC
100 092070119 Yunitha Amalla Sari B B B B
101 092070120 Yuriyah BC BC B BC
102 092070121 Zuhdy Chariri AB B B BC
103 092070122 Zulfa Faza Amalia B BC BC B
Leave a reply